ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวโสภิดา กระต่ายนาค
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายอภิชาติ บุญเพิ่ม
ครู คศ.3

นางสาวเบญจมาศ พูนประสิทธิ์
ครู คศ.1

นางสาวพิมประภา เจริญผล
ครูผู้ช่วย

นายอนุวัฒน์ เพชร์รัตน์
พนักงานราชการ

นางสาวกนกทิพย์ ศิริรัตน์
ครูอัตราจ้าง

นายผดุง เจษฎารมย์
ครูอัตราจ้าง