ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานแนะแนว

นางสาวสิริภา พูลมี
ครู คศ.1
หัวหน้างานแนะแนว
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

นางสาวกนกวรรณ ขุนทอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวสิชาพัชร์ คณานนท์ชัยศิริ
ครูผู้ช่วย

นางสาววราพร อ่ำองอาจ
ครูพิเศษ