ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานแนะแนว

นางสาวสิริภา พูลมี
ครู คศ.1
หัวหน้างานแนะแนว

นางสาวอารีย์ เยเปียว
ครูอัตราจ้าง

นางสาววราพร อ่ำองอาจ
ครูพิเศษ