ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
30 พ.ค. 64 มอบตัวนักเรียนชั้น ม.4
29 พ.ค. 64 มอบตัวนักเรียนชั้น ม.1
23 พ.ค. 64 รับรายงานตัวนักเรียนชั้น ม.4
22 พ.ค. 64 รับรายงานตัวนักเรียนชั้น ม.1
15 มี.ค. 64 ถึง 25 มี.ค. 64 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์