ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 ม.ค. 59 ถึง 18 ธ.ค. 58 ค่าย ม.ปลาย (ม.4 - ม.6)
06 ก.พ. 59 ถึง 07 ธ.ค. 58 ม.6 สอบ o-net
08 ก.พ. 59 ถึง 10 ก.พ. 59 ค่ายลูกเสือ ม.ต้น (ม.1-ม.3)
23 ก.พ. 59 ถึง 29 ก.พ. 59 สอบปลายภาค 2/2558
27 ก.พ. 59 ถึง 28 ก.พ. 59 ม.3 สอบ o-net
02 พ.ค. 59 ถึง 05 พ.ค. 59 กิจกรรมการเรียนปรับพื้นฐานของนักเรียนช้น ม.1

แต่งกายให้ถูกระเบียบของโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ
09 พ.ค. 59 ถึง 10 พ.ค. 59 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1

ขอให้แต่งกายถูกระเบียบของทางโรงเรียน กิจการนักเรียน
11 พ.ค. 59 กิจกรรมการเตรียมพร้อมก่อนเรียนของนักเรียนชั้นม.2และม.3

แต่งกายถูกระเบียบของโรงเรียน กิจการนักเรียน
12 พ.ค. 59 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเรียนของนักเรียนชั้น ม.4 ม.5 และม.6

ขอให้แต่งกายถูกระเบียบของโรงเรียน กิจการนักเรียน
05 มิ.ย. 59 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.ต้น
8.00 น. ลงทะเบียน
 พบผู้บริหาร  พบครุูท่ีปรึกษา ตามลำดับ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
01 ก.ค. 59 พิธีสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี
02 ก.ค. 59 กิจกรรมเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา ครั้งที่ 1 สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต
04 ก.ค. 59 ถึง 06 ก.ค. 59 ค่ายคุณธรรมจริยธรรมและทัศนศึกษา ของนักเรียน ม.4
11 ก.ค. 59 ถึง 15 ก.ค. 59 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2559
กลุ่มบริหารวิชาการ
19 ก.ย. 59 ถึง 23 ก.ย. 59 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2559
กลุ่มบริหารวิชาการ
03 ต.ค. 59 ถึง 07 ต.ค. 59 สอบแก้ตัว ครั้งที่ 1
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 ม.ค. 60 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาครู 6 บดินทร
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา
20 ม.ค. 60 งานนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการ (Open House) " บดินทร 4 นิทัศน์ ครั้งที่ 21 "
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔
13 มี.ค. 60 ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ห้องโฮมรูม/ชุดนักเรียน
13 มี.ค. 60 ถึง 15 มี.ค. 60 สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
29 พ.ค. 60 สมัคร รด. ปี 1 และรายงานตัว รด. ปี 2 และ 3
โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การกำลังสำรอง (รร.รด.ศสร.) งานนักศึกษาวิชาทหาร กลุ่มกิจการนักเรียน
08 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันไหว้ครู และพิธีประดับพระเกี้ยว
ลานโดม และหอประชุม-โรงยิม แต่งกายด้วยชุดนักเรียน งานกิจการนักเรียน
27 มิ.ย. 60 วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔
24 มิถุนายน 2560 ครบรอบ 22 ปี วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔
08 ส.ค. 60 วันอาเซียน
บริเวณลานโดม/แต่งการตามปกติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
11 ส.ค. 60 กิจกรรมวันแม่
ลานโดม/ชุดนักเรียน นักเรียนหญิงผูกโบว์สีขาว
14 ส.ค. 60 วันหยุดชดเชย วันแม่แห่งชาติ
18 ส.ค. 60 วันวิทยาศาสตร์

ลานโดม,หอประชุม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
26 ก.ย. 60 ถึง 27 ก.ย. 60 อร่ามเหลือง ดาวเรืองบาน บ้านบดินทร ๔ นพภูมิ "พระภูมิพล"
ลานโดม/ชุดนักเรียน
10 ต.ค. 60 นักเรียนลงทะเบียน สอบแก้ตัวครั้งที่ ๑
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔/ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ
10 ต.ค. 60 ประกาศผลสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ กลุ่มบริหารวิชาการ
13 ต.ค. 60 ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ ๑ (ผ่านระบบออนไลน์)
กลุ่มบริหารวิชาการ
30 ต.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการคึกษา ๒๕๖๐
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔
22 พ.ย. 60 ซ้อมใหญ่ "มหกรรมดนตรี กีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม สัตบรรณเกม ครั้งที่ ๒๐"
23 พ.ย. 60 มหกรรมดนตรี กีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม