ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
12 เม.ย. 64 ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
29 มี.ค. 64 ถึง 02 เม.ย. 64 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
25 ม.ค. 64 ถึง 29 ม.ค. 64 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
14 ธ.ค. 63 ถึง 18 ธ.ค. 63 สัตบรรณเกม ครั้งที่ 23
01 ธ.ค. 63 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563