ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
14 พ.ค. 61 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ / ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ
11 พ.ค. 61 ปฐมนิเทศ นักเรียนระดับชั้น ม.5, ม.6

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ / ชุดนักเรียน กิจการนักเรียน
09 พ.ค. 61 ปฐมนิเทศ นักเรียนระดับชั้น ม.2, ม.3

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ / ชุกนักเรียน กิจการนักเรียน