เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางสาวนิภาพร สกุลนี
พนักงานราชการ

นางสาธิตา โต๊ะสมัน
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

นางสาวกัลญา ยะยา
พนักงานธุรการ (งานพยาบาล)

นางสาววิภาดา คำนุช
พนักงานธุรการ (งานสารบรรณ)

นางสาวปริศนา จันบัว
พนักงานธุรการ (งานทะเบียน)

นางสาววริศนันท์ พรหมถนอม
พนักงานธุรการ (งานนโยบายและแผน)

นางสาวชนะจิต เจริญวัย
พนักงานธุรการ (งานวิชาการ)

ว่าที่ร้อยตรีทวีวัฒน์ ทองอ่อน
เจ้าหน้าที่โครงการคืนครูให้นักเรียน (งานพัสดุ)

นางสาวชยานัน ศาตสิลป์
เจ้าหน้าที่โครงการคืนครูให้นักเรียน (งานบุคคล)

นางการญ์ดา เทพเทียมทัศ
พนักงานห้องสมุด

นางสาวช่อชบา บุญเมือง
พนักงานพัสดุ