ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวธนัญญา อาจสาลี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสุธาดา หวังสมัด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวสุรีย์ เปลี่ยนเดชา
ครู คศ.2

นางสาวอารียา หวังแจ่ม
ครู คศ.2

นางสาวผกาวรรณ ติยัพเสน
ครู คศ.1

นางสาววรีรัตน์ อารมณ์สวะ
ครู คศ.1

นางสาวเบญจพร สุคนธร
ครู คศ.1

นายสาธิต ถาวรกิจ
ครู คศ.1

นายวุฒินันท์ จันทร์นพรัตน์
ครู คศ.1

นางสาวอุไรวรรณ เมิดไธสง
ครู คศ.1

นางสาวอรพรรณ วงษ์หาจักร์
ครู คศ.1

นางศศิพิมพ์ เย็นเพ็ชร
ครู คศ.1

นายนรินทร์ สุขพิลาภ
ครูผู้ช่วย

นายเฉลิมพล ท้าวบุญญาภินิกุล
ครูผู้ช่วย

นางสาวนิลาวัลย์ หนูน้ำคำ
ครูผู้ช่วย