ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวธนัญญา อาจสาลี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสุธาดา หวังสมัด
ครู คศ.3

นางสาวสุรีย์ เปลี่ยนเดชา
ครู คศ.2

นางอรณุ ดวงสว่าง
ครู คศ.2

นางสาวผกาวรรณ ติยัพเสน
ครู คศ.1

นางสาววรีรัตน์ อารมณ์สวะ
ครู คศ.1

นางสาวเบญจพร สุคนธร
ครู คศ.1

นายสาธิต ถาวรกิจ
ครู คศ.1

นายวุฒินันท์ จันทร์นพรัตน์
ครู คศ.1

นางสาวอุไรวรรณ เมิดไธสง
ครู คศ.1

นางสาวอรพรรณ วงษ์หาจักร์
ครู คศ.1

นางศศิพิมพ์ เย็นเพ็ชร
ครูผู้ช่วย

นางสาวอารียา หวังแจ่ม
ครู คศ.2

นายเฉลิมพล ท้าวบุญญาภินิกุล
ครูผู้ช่วย

นายนรินทร์ สุขพิลาภ
ครูผู้ช่วย

นางสาวอัจราพรรณ ล้วนมณี
ครูผู้ช่วย