ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายณยศ สงวนสิน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวบุษยากร ฐานไชยชู
ครู คศ.2

นางสาวขวัญใจ ภานุศรี
ครู คศ.1

นางสาวสุกัญญา ถีสูงเนิน
ครู คศ.1

นางสาวร่มฤดี ปิยะวงษ์
ครู คศ.1

นายนพพิชญ์ ภมรบุตร
ครู คศ.1

นางสาวณักษ์ลภัส ปราบพาล
ครู คศ.1

นายณภัทร นีระมนต์
ครู คศ.1

นางสาวอัจฉรา ศรีศิลปสำราญ
ครู คศ.1

นายไพฑูรย์ ลือพงศ์ไพจิตร
ครู คศ.1

นายมานพ ม่วงมี
ครู คศ.1

นางสาวอาทิตยา คล้ายแจ้ง
ครูผู้ช่วย

นายวิชัย เคลือบสูงเนิน
ครูผู้ช่วย