ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร ๑
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๒๕๓๘
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร ๒
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๒๕๔๗
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร ๓
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๒๕๕๘
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : เรือนน้ำใจไมตรี
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๒๕๓๘
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงอาหาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๒๕๕๗
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แท่นประดิษฐานพระพุทธสัมฤทธิ์ศรีบดินทร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๒๕๕๙
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ลานอนุสาวรีย์เจ้าพระยาบดินทรเดชา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๒๕๔๓
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ลานโดม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๒๕๕๗
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ครูบาศรีวิชัย
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : -
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๒๕๔๓
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอประชุม-ศูนย์กีฬา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : -
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ศาลาไทย
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๒๕๕๓
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องสมุด DIGITAL LIBRARY
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.๒๕๖๓
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอพระเกี้ยว
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.๒๕๖๓
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..