ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2538
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : -
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2558
งบประมาณ : 3,000,000~
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : เรือนน้ำใจไมตรี
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2538
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงอาหาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2557
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แท่นประดิษฐานพระพุทธสัมฤทธิ์ศรีบดินทร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2559
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ลานอนุสาวรีย์เจ้าพระยาบดินทรเดชา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : -
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ลานโดม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2557
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ครูบาศรีวิชัย
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : -
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : -
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอประชุม-ศูนย์กีฬา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : -
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ศาลาไทย
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : -
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..