ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายธีระพันธ์ เสถียรทวีกิจ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชัยยศ ยศยอด
ครูผู้ช่วย

นางมีนา โสวรส
ครูผู้ช่วย

นายสิงหราช อาจหาญ
ครูผู้ช่วย

นายปารุสก์ คงแขม
ครูผู้ช่วย

นายพัทธดนธ์ ทักษิณ
พนักงานราชการ

นางสาวอารีย์ เยเปียว
ครูอัตราจ้าง