กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายปารุสก์ คงแขม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
อีเมล์ : parut.k@bodin4.ac.th

นางมีนา โสวรส
ครู คศ.1
อีเมล์ : meena.s@bodin4.ac.th

นายพัทธดนธ์ ทักษิณ
พนักงานราชการ
อีเมล์ : pattadon.t@bodin4.ac.th