ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายธีระพันธ์ เสถียรทวีกิจ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาววชิรญาณ์ ผาจวง
ครู คศ.1

นายชัยยศ ยศยอด
ครูผู้ช่วย

นางวรรณพร โสมนัส
ครูผู้ช่วย

นางมีนา โสวรส
ครูผู้ช่วย

นายสิงหราช อาจหาญ
ครูผู้ช่วย

นายพัทธดนธ์ ทักษิณ
พนักงานราชการ

นางสาวอารีย์ เยเปียว
ครูอัตราจ้าง