ประวัติโรงเรียน
ประวัติการก่อตั้งและการพัฒนาโรงเรียน

ประวัติการก่อตั้งและการพัฒนาโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔
 
         โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ในสนามกอล์ฟสุวรรณภูมิกอล์ฟ แอนด์คันทรีคลับ (เดิมคือสนามกอล์ฟเพรสซิเด้นท์ คันทรีคลับ) เลขที่ ๘๗ หมู่ที่ ๑ แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๓๐ มีพื้นที่ประมาณ ๑๐ ไร่ ซึ่งได้รับบริจาคจากคุณสุรศักดิ์และคุณกอบพร ชินวงศ์วัฒนา โดยการติดต่อประสานงานของพลเอกวิโรจน์และคุณหญิงลักขณา แสงสนิท ผู้ก่อตั้งและอุปการะโรงเรียน จัดการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา ๒๕๓๗ โดยใช้สถานที่ของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๑๙๔ คน ครู ๕ คน มีคุณหญิงลักขณา แสงสนิท ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ขณะนั้นปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร และนายสมชาย เทพแสง ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประสานงานในการบริหารโรงเรียน ต่อมากระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๘
         ปีการศึกษา ๒๕๔๐ โรงเรียนจึงเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในเขตพื้นที่บริการ ณ สถานที่ตั้งปัจจุบัน โดยใช้อาคาร “เรือนน้ำใจไมตรี” ซึ่งคุณหญิงลักขณา แสงสนิท และชมรมผู้ปกครองและครูบริจาคเงินสร้าง เมื่ออาคารเรียนแบบพิเศษ ๕ ชั้น (อาคาร ๑) สร้างเสร็จในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๔๐ จึงย้ายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ มาเรียนด้วย ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้รับความอนุเคราะห์ให้เรียนต่อที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
 
         ปีการศึกษา ๒๕๓๗ โรงเรียนจัดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก โดยใช้สถานที่ของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน
          ปีการศึกษา ๒๕๓๙ จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ รวม ๑๐ ห้องเรียน
          ปีการศึกษา ๒๕๔๐ โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนในเขตพื้นที่บริการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เป็นรุ่นแรก โดยใช้เรือนน้ำใจไมตรีเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน และในภาคเรียนที่ ๒ ได้ดำเนินการโอนย้ายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ มาเรียน ณ สถานที่ตั้งปัจจุบัน
          ปีการศึกษา ๒๕๔๑ กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งนายอัศวิน วรรณวินเวศร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่อีกหน้าที่หนึ่ง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่จบการศึกษาได้รับความอนุเคราะห์ให้ศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
          ปีการศึกษา ๒๕๔๒ กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งนายจำลอง เชยอักษร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่
          ปีการศึกษา ๒๕๔๓ มีการสร้างอนุสาวรีย์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สร้างห้องสมุดพลเอกวิโรจน์และคุณหญิงลักขณา แสงสนิท
          ปีการศึกษา ๒๕๔๔ โรงเรียนจัดสร้างห้องประชุมนิลุบล หอประชุมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
          ปีการศึกษา ๒๕๔๗ โรงเรียนได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น (อาคาร ๒) และได้รับอนุเคราะห์จากพลเอกวิโรจน์ และคุณหญิงลักขณา แสงสนิท สนับสนุนการจัดสร้างสนามกอล์ฟ ในโรงเรียน ทำให้เปิดสอนรายวิชากอล์ฟ เป็นหลักสูตรสถานศึกษา
          ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ได้รับการสนับสนุนจากคุณบุญเลิศ ชดช้อย บริจาคเงินปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนคอมพิวเตอร์ และใช้เป็นห้องสีบค้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
          ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองและครู และเครือข่ายผู้ปกครอง สร้างศาลาไทยกลางน้ำ ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
          ปีการศึกษา ๒๕๕๕ พัฒนาพื้นที่ชั้นล่างของอาคาร ๒ เป็นห้องโสตทัศนศึกษาและใช้เป็นห้องประชุม รวมทั้งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โดยการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าที่ติดทางด้านทิศใต้ของโรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบด้วย แปลงสาธิตจำนวน ๙ ไร่ เรือนเพาะเห็ด บ่อเลี้ยงปลา แปลงพืชผักสวนครัว
          ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบดินทรเดชา ๔ และเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ ทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนคณิตศาสตร์ และห้องเรียนการงานอาชีพ พร้อมทั้งจัดสร้างสนามฟุตบอลของโรงเรียน
          ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น (อาคาร ๓) และบูรณะองค์พระพระพุทธสัมฤทธิ์ศรีบดินทรพร้อมจัดสร้างแท่นประดิษฐานแห่งใหม่ โดยได้รับความร่วมมือจากคุณหญิงลักขณา แสงสนิท ผู้ก่อตั้งโรงเรียน นายจำลอง เชยอักษร  อดีตผู้บริหารโรงเรียน นายประทีป ไชยเมือง ผู้บริหารโรงเรียนคนปัจจุบัน พร้อมทั้งทายาทสกุลสิงหเสนี คณะครูเก่าครูปัจจุบัน นักเรียนเก่านักเรียนปัจจุบัน ผู้ปกครองและผู้มีจิตศรัทธา โดยใช้งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

          ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนมีอาคารเรียน ๕ ชั้น ๑ หลัง และอาคารเรียน ๔ ชั้น ๒ หลัง อาคารอเนกประสงค์ ๑ หลัง อาคารชั่วคราว ๒ หลัง บ้านพักครู ๑ หลัง มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น ๑๐ ไร่ โรงเรียนจัดพิธีเปิดอาคาร ๓ ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยมีคุณหญิงลักขณา แสงสนิท เป็นประธานในพิธี
          ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จัดการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ รวม ๔๙ ห้องเรียน ด้านอาคารสถานที่ ได้ปรับปรุงห้องอัดเสียงที่เรือนน้ำใจไมตรี ติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องดนตรีไทย ซ่อมแซมอัฒจันทร์ และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร ๓
          ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ มีกำหนดการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบดินทรเดชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๕ (กีฬา ๖ บดินทร) ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ มีการปรับปรุงสนามกีฬาภายนอกโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขัน
 
          นอกจากนี้โรงเรียนยังได้พัฒนาบุคลากรให้มีการเพิ่มพูนความรู้ และสนับสนุนให้เข้ารับการอบรมและสัมมนาทั้งหน่วยงานภายนอกและภายในโรงเรียน การศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประเทศในกลุ่มสมาชิกประชาคมอาเซียน เช่น สมาพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณะรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐประชาชนจีน ส่งเสริมให้ครูทุกคนใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีตามโครงการห้องเรียนคุณภาพ สนับสนุนให้ครูได้ศึกษาต่อ และจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ เป็นครูมืออาชีพ พัฒนาด้านการเรียนการสอน จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา มุ่งสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล

 
เกียรติประวัติ

รางวัลและเกียรติประวัติโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔
 
 1. รางวัลโรงเรียนดีเด่น พ.ศ. 2542
 2. รางวัลโครงการการอ่านเฉลิมพระเกียรติ จากกรมสามัญศึกษา พ.ศ. 2542
 3. รางวัลพระราชทานชมเชย จากการเข้าประกวดโรงเรียนและนักเรียน ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2543
 4. ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนนำร่องการประกันคุณภาพสถานศึกษา ของกรมสามัญศึกษา พ.ศ. 2543
 5. ได้รับโล่รางวัลโรงเรียนที่มีเยาวชนผู้มีความประพฤติและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมเป็นจำนวนมาก จากกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2544
 6. ครูได้รับรางวัลครูดีเด่นด้านการดูแลนักเรียน จากกรมสามัญศึกษา พ.ศ. 2545
 7. โรงเรียนรางวัล 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน พ.ศ. 2547
 8. โรงเรียนผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบในโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน พ.ศ. 2549
 9. รางวัลโรงเรียนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ระดับเหรียญทอง พ.ศ. 2549
 10. ได้รับเกียรติบัตรการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา จากสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พ.ศ. 2550
 11. โรงเรียนผ่านการประเมินเพื่อรองรับคุณภาพทางการศึกษา รอบสาม จาก สมศ. พ.ศ. 2555
 12. ผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียง พ.ศ. 2555
 13. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ระดับยอดเยี่ยม และห้องสมุด 3 ดี ระดับดีเด่น จาก สพม.๒ พ.ศ. 2555
 14. รางวัลระดับเหรียญเงินรางวัล 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม หลักสูตรกอล์ฟ จากคุรุสภา พ.ศ. 2556
 15. รางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ของ สพม.๒ พ.ศ. 2557
 16. ได้รับการคัดเลือกจาก สพม.๒ ให้เป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ เศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2557
 17. รางวัลเหรียญเงิน 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม หลักสูตรข้าวพืชเศรษฐกิจในเขตหนองจอก จากคุรุสภา พ.ศ. 2557
 18. รางวัล MOE AWARD ประเภทสถานศึกษาดีเด่น สาขาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2558
 19. ได้รับคัดเลือกจาก สพฐ. ให้การต้อนรับคณะรัฐมนตรีจากสาธารณรัฐกัมพูชา ในการศึกษาดูงานการศึกษาไทยด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทวิศึกษา (เรียนร่วมสองหลักสูตร) และเยี่ยมชมศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน พ.ศ. 2558
 20. รางวัล MOE AWARD ประเภทสถานศึกษาดีเด่น สาขาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2559
 21. รางวัลเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นด้านวัฒนธรรม ด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน จากกระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. 2559
 22. ได้เข้าร่วมโครงการ NIHONGO Partner (ผู้ช่วยครูสอนภาษาญี่ปุ่น) รุ่นที่ 4 จากกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2560
 23. รางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านหลังงาน ในฐานะที่เป็นสถานศึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จากการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2560
 
ปูชนียบุคคลผู้มีอุปการคุณ


ปูชนียบุคคลผู้มีอุปการคุณ
 
          ผู้ก่อตั้งและอุปการะโรงเรียน
          พลเอกวิโรจน์ – คุณหญิงลักขณา แสงสนิท เป็นผู้ประสานงานก่อตั้งโดยขอบริจาคที่ดินสร้างโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ และร่วมกับชมรมผู้ปกครองและครูสร้างอาคารเรียน “เรือนน้ำใจไมตรี” เป็นอาคารเรียนหลังแรก จัดสร้างสนามกอล์ฟภายในโรงเรียน สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาอาคารสถานที่จัดการเรียนการสอน สร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรและทุนการศึกษา ตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนมาจนปัจจุบัน

          ผู้บริจาคที่ดินสร้างโรงเรียน
          คุณสุรศักดิ์ และคุณกอบพร ชินวงศ์วัฒนา เป็นผู้บริจาคที่ดิน จำนวน ๑๐ ไร่ ให้สร้างโรงเรียนและให้การสนับสนุนการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมต่าง ๆ

          ผู้อุปการคุณ
          คุณบุญเลิศ ชดช้อย ร่วมบริจาคเงินสร้างห้องสมุดโรงเรียน บริจาคเงินสร้างห้องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง และเป็นนายกสมาคมผู้ปกครองและครูคนแรกของโรงเรียน