กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางอารยา มันแก้ว
ครู คศ.2
อีเมล์ : araya.m@bodin4.ac.th

นางสาวรุ่งรวี ศรีชนะ
ครู คศ.1
อีเมล์ : rungrawee.s@bodin4.ac.th

นางสาวพริ้มพลอย เกลาชู
ครู คศ.1
อีเมล์ : primploy.k@bodin4.ac.th

นางสาวฟารีดา ซอหมัด
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : fareeda.s@bodin4.ac.th

นายปวริศร นามพระจันทร์
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : pawarisorn.n@bodin4.ac.th

นางสาวนิสรีน รอดสำราญ
ครูอัตราจ้าง
อีเมล์ : nisareen.r@bodin4.ac.th

นางสาวอาทิตยา เอี่ยมอิทธิพล
ครูอัตราจ้าง
อีเมล์ : artitaya.e@bodin4.ac.th

นางสาวกนกวรรณ พรเจริญ
ครูอัตราจ้าง
อีเมล์ : knokwan.p@bodin4.ac.th

Mrs. Cherryl Lacap Sensano
ครูต่างชาติ

Mr.Alester Eumer Minomo
ครูต่างชาติ

Mr. Richard Otero Demape
ครูต่างชาติ

Mrs. Raquel U. Ramo
ครูต่างชาติ

Mr. Crisleo Jr D. Lechoncito
ครูต่างชาติ