ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายรังสรรค์ จันทรเสนา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางจิรพันธ์ อัตจริต
ครู คศ.3

นางอัมพร สนกนก
ครู คศ.3

นายประหยัด ศรีอ้วน
ครู คศ.1

นางสาวสายสุนีย์ บัวน้อย
ครู คศ.1

นางสาวปรางค์ทิพย์ ประสิทธิเขตการ
ครูผู้ช่วย

นางสาวจันทิมา อำมโภช
ครูผู้ช่วย

นายวุฒิชัย เทียมยศ
ครูผู้ช่วย

นางสาวฐาปนีย์ รักภูบาล
ครูผู้ช่วย

นายประสิทธิ์ นิยมวัน
ครูผู้ช่วย

นายบุญส่ง โตบารมีกุล
ครูพิเศษ

นางสาววราพร อ่ำองอาจ
ครูพิเศษ