กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายประสิทธิ์ นิยมวัน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
อีเมล์ : prasit.n@bodin4.ac.th

นายประหยัด ศรีอ้วน
ครู คศ.1
อีเมล์ : prayat.s@bodin4.ac.th

นายวุฒิชัย เทียมยศ
ครู คศ.1
อีเมล์ : wuttichai.t@bodin4.ac.th

นางสาวฐาปนีย์ รักภูบาล
ครู คศ.1
อีเมล์ : thapanee.r@bodin4.ac.th

นางสาวพิชามญชุ์ สุคนธสวัสดิ์
ครู คศ.1
อีเมล์ : pichamon.s@bodin4.ac.th

นายพลเทพ นวลทอง
ครู คศ.1
อีเมล์ : phontep.n@bodin4.ac.th

นางสาวทิพย์ธารา มาแปง
ครูผู้ช่วย

นางสาววราพร อ่ำองอาจ
ครูอัตราจ้าง
อีเมล์ : varaporn.u@bodin4.ac.th

นางสาวรัตนากาญน์ ทองชู
ครูอัตราจ้าง
อีเมล์ : rattanakan.t@bodin4.ac.th

นางสาวอัญชลี เจริญธรรม
ครูอัตราจ้าง
อีเมล์ : anchalee.c@bodin4.ac.th