ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวดารณีรัตน์ ยูงทอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวธัญญาลักษณ์ จันทร์กระจ่าง
ครู คศ.2

นางจุฑามาศ อร่ามศรี
ครู คศ.2

นางสาวศิรินภา ทองคำแท้
ครู คศ.2

นางสาววรัญญู เขียวอยู่
ครู คศ.2

นางสาวปานทอง แสงสุทธิ
ครู คศ.1

นางสาวอรณี เล็นจันทร์
ครู คศ.1

นายธนกฤต พงษ์สุภา
ครูผู้ช่วย

นางสาววิชชุดา ฝากไธสง
ครูผู้ช่วย