เอกสารงานแผนงาน
แผนพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565-2567
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.5 MB
แบบฟอร์ม ขออนุญาตดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 2565
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 58.73 KB
แบบฟอร์มเขียนโครงการประจำปีงบประมาณ 2566
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.37 KB
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ขออนุญาตดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 2566
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 58.74 KB
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม การใช้งบประมาณ (นผ.9)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 29.35 KB
บันทึกข้อความขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง (นผ4)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 160.74 KB