เอกสารงานแผนงาน
แผนพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565-2567
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.5 MB
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม การใช้งบประมาณ (นผ.9)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 29.35 KB
แผนปฏฺิบัติราชการ ประจำปี
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566https://drive.google.com/drive/folders/1O41eGzjD_QMO9xDrK_T2nLf01GrmzRTD?usp=share_link