เอกสารงานวิชาการ
แบบฟอร์ม SAR ปีการศึกษา 2564 (เอกสารไฟล์เวิร์ดแก้ไขได้)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 184.8 KB
แบบฟอร์ม SAR ปีการศึกษา 2564 (เอกสารไฟล์ PDF)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 244.21 KB
ปฏิทินวิชาการ 2/2564

        mail <<ปฏิทินวิชาการ 2/2564>>

เกณฑ์การประเมิน ด้านการจัดการเรียนการสอน (45 คะแนน)

        mail <<  เกณฑ์การประเมิน  >>

รายงานการจัดป้ายนิเทศประจำเดือน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
        >>ธันวาคม<<    >>กุมภาพันธ์<<    >>มีนาคม<<  

0. ตัวอย่างคำสั่งคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระฯ

        mail <<  ฟอร์มคำสั่งคณะอนุกรรมการ ,  ตัวอย่าง  >>

1. บันทึกข้อความส่งงาน (แยกกลุ่มสาระฯ) [อัพเดท 30 มี.ค. 64]

        mail <<  PDF  ,   .DOC  >>

2. Course Syllabus (โครงสร้างรายวิชา) [อัพเดท 14 มิ.ย. 63]

        mail <<  ฟอร์มโครงสร้างรายวิชา ,  ตัวอย่าง  >>

        mail <<  ฟอร์ม Online - On site ,  ตัวอย่าง Online-On site ตัวอย่าง Google Classroom  >>

3. แผนการจัดการเรียนรู้ [อัพเดท 17 มิ.ย. 63]

        mail <<  แบบบันทึกการส่งแผน ,  ตัวอย่าง ,  แบบบันทึกการส่งบันทึกหลังสอน  >>

        mail <<  ปก  ,  คำนำสารบัญ  ,  หน่วยการเรียนรู้  ,  แผนการเรียนรู้  >>

4. ภาระงาน [อัพเดท 17 ธ.ค. 63]

        mail <<  แบบฟอร์มสรุปภาระงาน   >>

        mail <<  ภาระงาน ม.1 ,  ภาระงาน ม.2 ,  ภาระงาน ม.3  >>

        mail <<  ภาระงาน ม.4 ,  ภาระงาน ม.5 ,  ภาระงาน ม.6  >>

5. ค่าเป้าหมายรายวิชาและเปรียบเทียบ [อัพเดท 1 ธ.ค. 63]

        mail <<  กำหนดค่าเป้าหมาย  ,  เปรียบเทียบค่าเป้าหมาย  >>

6. วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล [อัพเดท 00]

       mail คลิกดาวน์โหลดไฟล์

7. วิเคราะห์ข้อสอบ [อัพเดท 00 มิ.ย. 63]

       mail คลิกดาวน์โหลดไฟล์

8. PLC [อัพเดท 30 ก.ค. 63]

       mail  ฟอร์ม PLC ,   ตัวอย่าง PLC

       mail  ฟอร์มหน้าปก ,   ตัวอย่างหน้าปก

       mail  (ตัวอย่าง)บันทึกข้อความจัดตั้งกลุ่ม PLC

9. Best Practice ครูต้นแบบ : ปีการศึกษา 2562

       mail คลิกดาวน์โหลดไฟล์

10.แบบปกบันทึกการขาดเรียน

      mail << PowerPoint ,  jpg , psd >>

11.แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอนออนไลน์

        mail <<  ฟอร์มแบบรายงาน(การสอนออนไลน์พร้อมตัวอย่างการกรอก)

12. เอกสารประชาสัมพันธ์วิชาการ

      mail  <<  คลิกดูเอกสาร

13. บันทึกข้อความรายงานการสอนออนไลน์ 1/2564

         mail <<ไฟล์บันทึกข้อความ>>