คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Adobe Acrobat Document คู่มือกลุ่มงานบริหารบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 400.1 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือกลุ่มบริหารวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 276.35 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือกลุ่มบริหารงานงบประมาณ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.38 MB
Adobe Acrobat Document คู่มือกลุ่มบริหารงานทั่วไป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.02 MB