ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
บัญชีรายชื่อหลักสูตรที่ระบุจำนวนคน ต่อ รุ่น โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.05 MB 864
แบบหนังสือนำส่งการขอยืมเงินทดรองราชการ (คูปองครู 10000) Word Document ขนาดไฟล์ 71.07 KB 1706
สัญญาการยืมเงิน (คูปองครู 10000) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 38.5 KB 179
แบบรายงานผลโครงการดำเนินงานนโยบายพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปอง 10000) Word Document ขนาดไฟล์ 18.85 KB 427
แบบกำหนดรุ่นการเข้ารับการพัฒนา (คูปองครู 10000) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.83 KB 158
แบบบันทึกขออนุญาตไปราชการ(คูปองครู 10000) Word Document ขนาดไฟล์ 28.45 KB 192
เอกสารแนบท้ายการสัญญายืมเงิน (คูปองครู 10000) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.24 KB 171
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (คูปองครู 10000) Word Document ขนาดไฟล์ 31.52 KB 198
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก.111) (คูปองครู 10000) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.21 KB 168
แผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครู 2561 (คูปองครู 10000) ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 76 KB 494
Template 247
ตราพระเกี้ยวโรงเรียน 258
ใบสมัครงาน ครูและบุคลากร บด.4 Word Document ขนาดไฟล์ 52.14 KB 230
เอกสารงานแผนงาน
แบบฟอร์มการเขียน โครงการปีงบประมาณ 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 42.76 KB 37
เอกสารงานบุคคล
ขอ ไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.14 KB 119
ลากิจ ลาป่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.86 KB 65
วันลาเทอม1/2561 เมษายน ถึง กันยายน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.64 MB 110
รายงานกานส่งงานสำนักงานบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 308
ตัวอย่าง รูปเล่มเอกสาร SAR 1/2561 316
ปก-รายงานการปฏิบัติงาน Logbook 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 74.45 KB 210
ตัวอย่าง PLC Word Document ขนาดไฟล์ 3.13 MB 578
วฐ.3 แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ตำแหน่งครู (5ปีการศึกษา) Word Document ขนาดไฟล์ 29.61 KB 465
วฐ.2 แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ Word Document ขนาดไฟล์ 28.03 KB 479
วฐ.1 แบบคำขอมีวิทยฐานะ ตำแหน่งครู 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 32.91 KB 196
รายงานผลการไปอบรม/สัมมนา/พานักเรียนไปแข่งขัน Word Document ขนาดไฟล์ 37.32 KB 286
เอกสาร Logbook 286
ขอเปลี่ยนเวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 238.12 KB 147
แผนการพัฒนาตนเอง (ID PLAN) Word Document ขนาดไฟล์ 480 KB 1054
หัวหข้อแบบประเมินสมรรถนะประจำสายงาน ใช้ประกอบ(ID plan) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.86 MB 360
สรุปความต้องการการพัฒนา ตามสมรรถนะประจำสายงาน (ID Plan) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 83.86 KB 288
วันลา 1 ต.ค.60 ถึง 9 มี.ค. 61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.04 MB 241
คู่มือคัดกรองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 153.5 KB 310
บัญชีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26.78 KB 190
บันทึกข้อความขออนุญาตอบรมครูงบประมาณ 10,000 บาท Word Document ขนาดไฟล์ 77.5 KB 212
แผนการพัฒนาตนเอง ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 181 KB 1411
แบบขออนุญาตหัวหน้าสถานศึกษาเพื่อพานร.เข้าร่วมกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 31.13 KB 259
แบบหนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 22.71 KB 279
เอกสารงานอบรมคูปองครู 10,000 บาท
เอกสารล้างหนี้ โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 10,000 บาท (คูปองครู) RAR Archive ขนาดไฟล์ 162.02 KB 207