ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
Template 25
ตราพระเกี้ยวโรงเรียน 70
ใบสมัครงาน ครูและบุคลากร บด.4 Word Document ขนาดไฟล์ 52.14 KB 73
เอกสารงานแผนงาน
แบบฟอร์มที่ใช้ในการเขียนแผนปฏิบัติการ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 77.03 KB 51
แบบรายงานผลการไปประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงาน/พานักเรียนไปแข่งขัน Word Document ขนาดไฟล์ 29.89 KB 126
เอกสารงานบุคคล
บันทึกข้อความขออนุญาตอบรมครูงบประมาณ 10,000 บาท Word Document ขนาดไฟล์ 77.5 KB 40
แผนการพัฒนาตนเอง ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 181 KB 89
ขอเปลี่ยนเวร Word Document ขนาดไฟล์ 37.46 KB 82
แบบขออนุญาตหัวหน้าสถานศึกษาเพื่อพานร.เข้าร่วมกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 31.13 KB 87
แบบหนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 22.71 KB 101
บันทึกขออนุญาตไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 93 KB 166
รายงานเมื่อกลับจากไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 29.89 KB 115
บันทึก ขออนุญาตลา Word Document ขนาดไฟล์ 19.21 KB 132