ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เอกสารงานหลักสูตร
1. เล่มหลักสูตรสถานศึกษา

                    
   >> ปีการศึกษา 2563 <<                      >> หลักสูตรท้องถิ่น <<

2. คำสั่งมอบหมายงานสอน วัดผลและประเมินผล [อัพเดท 30 มี.ค. 64]
        mail <<  ปี64 เทอม1,  ปีอื่น ๆ  >>
3. เล่มหลักสูตรท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564

         mail     >>>เล่มหลักสูตรท้องถิ่น<<<

4. ตารางเรียน-ตารางสอน ปีการศึกษา 2/2563 [อัพเดท 13 พ.ย. 63]

        mail <<  ตารางเรียนนักเรียน ,  ตารางสอนครู ,  ตารางการใช้ห้อง >>

5. บัญชีรายวิชา (แก้ไขล่าสุด 30 มี.ค. 64)
        mail <<  บัญชีรายวิชา >>
6. การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น

        mail <<  สรุปใบงานที่ 1 ,  สรุปใบงานที่ 2 ,  ใบงานที่ 3  ตัวอย่างที่ 1  ตัวอย่างที่ 2  >>