เอกสารงานหลักสูตร
1. เล่มหลักสูตรสถานศึกษา

      >> ปีการศึกษา 2563 <<     >> ปีการศึกษา 2564 <<     >> หลักสูตรท้องถิ่น <<      >> ปีการศึกษา 2565 <<

2. คำสั่งมอบหมายงานสอน วัดผลและประเมินผล [อัพเดท 3 พ.ย. 65]
3. เล่มหลักสูตรท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564

         mail     >>>เล่มหลักสูตรท้องถิ่น<<<

4. ตารางเรียน ตารางสอน ปีการศึกษา 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 24 พ.ย.65)✨

          ตารางสอนภาคเรียนที่ 1/2565 
               1. ตารางสอนภาคเรียนที่ 1/2565
                                1.1  ภาษาไทย 
                                1.2  คณิตศาสตร์           
                                1.3  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                                1.4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      
                                1.5  ภาษาต่างประเทศ         
                                1.6  ศิลปะ
                                1.7 การงานอาชีพ       
                                1.8  สุขศึกษาและพลศึกษา       
                                1.9  แนะแนว
                2. ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2565
                3. ตารางการใช้ห้องเรียนภาคเรียนที่ 1/2565

              1.ตารางสอนภาคเรียนที่ 2/2565  (ตารางรวม)enlightened
                                1.1  ภาษาไทย 
                                1.2  คณิตศาสตร์           
                                1.3  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                                1.4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      
                                1.5  ภาษาต่างประเทศ         
                                1.6  ศิลปะ
                                1.7 การงานอาชีพ       
                                1.8  สุขศึกษาและพลศึกษา       
                                1.9  แนะแนว

              2. ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2565   >>ม.1<<   >>ม.2<<   >>ม.3<<   >>ม.4<<   >>ม.5<<   >>ม.6<<

             3ตารางการใช้ห้องเรียนภาคเรียนที่ 2/2565

5. ตารางเรียน-ตารางสอน ปีการศึกษา 2562 - 2564

        enlightened <<ตารางสอนครูปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1/ ภาคเรียนที่ 2

        enlightened <<ตารางสอนครูปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1/ ภาคเรียนที่ 2

         enlightened <<ตารางสอนครูปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1/ ภาคเรียนที่ 2

6. บัญชีรายวิชา (แก้ไขล่าสุด 30 มี.ค. 64)
        mail <<  บัญชีรายวิชา >>

7. การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น

        mail <<  สรุปใบงานที่ 1 ,  สรุปใบงานที่ 2 ,  ใบงานที่ 3  ตัวอย่างที่ 1  ตัวอย่างที่ 2  >>

8. วิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

    mail  >>ม.3<<      >>ม.4<<      >>ม.5<<      >>ม.6<<

9. วิชาเลือกเสรี ปีการศึกษา 2565
       mail ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
                 enlightened รายชื่อนักเรียนวิชาเลือกม.3                                                Excel / Pdf

         
        enlightened รายชื่อนักเรียนวิชาเลือกม.4 การงานอาชีพ                          Excel / Pdf
         
        enlightened รายชื่อนักเรียนวิชาเลือกม.4 ศิลปะ สังคม เทคโน                  Excel Pdf
         
        enlightened รายชื่อนักเรียนวิชาเลือกม.5/8                                              Excel Pdf
         
        enlightened รายชื่อนักเรียนวิชาเลือกม.6/8                                              Excel Pdf