ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เอกสารงานหลักสูตร
เล่มหลักสูตรสถานศึกษา

                   

>> ปีการศึกษา 2562 <<                         >> ปีการศึกษา 2563 <<

1. คำสั่งมอบหมายงานสอน วัดผลและประเมินผล [อัพเดท 14 มิ.ย. 63]
2. ตารางเรียน-ตารางสอน ปีการศึกษา 2/2563 [อัพเดท 13 พ.ย. 63]

        mail <<  ตารางเรียนนักเรียน ,  ตารางสอนครู ,  ตารางการใช้ห้อง >>

3. การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น

        mail <<  สรุปใบงานที่ 1 ,  สรุปใบงานที่ 2 ,  ใบงานที่ 3  ตัวอย่างที่ 1  ตัวอย่างที่ 2  >>