ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวอย่างเล่ม PDCA สรุปโครงการปีงบประมาณ 2563
คลิกดูไฟล์ เล่ม PDCA

คลิกดาวน์โหลดไฟล์ ยกเลิกโครงการ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 17.44 KB
คำชี้แจงการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ ตาม ว20
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.36 MB
แบบฟอร์ม - สรุปผลการประเมินเป็นระดับชั้นตามประเด็นพิจารณา (ประกันภายใน)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 43.33 KB
แบบฟอร์ม - การวิเคราะห์การเก็บรวบรวมข้อมูลและร่องรอยหลักฐาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 43.4 KB
แบบฟอร์มการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 2561
Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 790.63 KB
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2559
คลิก >>> https://drive.google.com/open?id=1jdYl12D3Tdl3NJHbddovZpdIgik4WMlp
เอกสารประกอบการบรรยายเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. รอบ 4
ตารางสรุปกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 217.53 KB
PPT-การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ ปีการศึกษา 2561

>>>ดาวน์โหลด<<<