เอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา
เว็บไซต์งานประกันคุณภาพ
งานประกันคุณภาพการศึกษา (google.com)
ปก PDCA

Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.76 MB
ตัวอย่างเล่ม PDCA สรุปโครงการปีงบประมาณ 2563
คลิกดูไฟล์ เล่ม PDCA

คลิกดาวน์โหลดไฟล์ ยกเลิกโครงการ
คำชี้แจงการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ ตาม ว20
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.36 MB
เอกสารประกอบการบรรยายเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. รอบ 4
ตารางสรุปกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 217.53 KB