ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา
การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 17.44 KB
คำชี้แจงการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ ตาม ว20
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.36 MB