ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เอกสารงานวิชาการ
เอกสารงานหลักสูตร
smiley  เอกสารงานหลักสูตร 
เอกสาร PLC
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 39.68 KB
แบบบันทึกหลังสอน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 72.5 KB
แบบวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82.5 KB
บัตรข้อสอบ Item Card
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 28.38 KB
หนังสือนับเวลาเรียน - กิจกรรม "สัตบรรณเกม ครั้งที่ 21"
Template powerpoint (การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2561
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.69 MB