ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

        โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ หรืออักษรย่อว่า บ.ด.๔ จัดตั้งขึ้นเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เพื่อรองรับนักเรียนในเขตพื้นที่กรุงเทพตะวันออกและพื้นที่ใกล้เคียง โรงเรียนจัดตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ ๑๐ ไร่ ซึ่งได้รับบริจาคจากคุณสุรศักดิ์และคุณกอบพร ชินวงศ์วัฒนา โดยการติดต่อประสานงานของพลเอกวิโรจน์ แสงสนิท (อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด) และคุณหญิงลักขณา แสงสนิท
        โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนครั้งแรกในปี พ.ศ.๒๕๓๗ หรือก่อนการประกาศจัดตั้ง ๑ ปี โดยใช้โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน ในปีดังกล่าว โรงเรียนมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๑๙๔ คน ครู ๕ คน มีคุณหญิงลักขณา แสงสนิท ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ในขณะนั้นปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร มีนายสมชาย เทพแสง ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประสานงานในการบริหารโรงเรียน
        วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๘ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ อย่างเป็นทางการ แต่ยังคงใช้โรงเรียนบดินทรเดเชา (สิงห์ สิงหเสนี) เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน และในปีดังกล่าวโรงเรียนได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ ๕ ชั้น และงบประมาณปรับปรุงสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน
        ในปี พ.ศ.๒๕๔๐ โรงเรียนได้เปิดรับสมัครนักเรียนในพื้นที่เข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เป็นรุ่นแรก โดยใช้เรือนน้ำใจไมตรี ซึ่งคุณหญิงลักขณา แสงสนิท และสมาคมผู้ปกครองและครู ร่วมกันบริจาคเงินสร้างให้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน และเมื่ออาคารเรียนแบบพิเศษ ๕ ชั้น ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จึงได้ย้ายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ซึ่งในขณะนั้นใช้โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน มาศึกษาต่อ ณ สถานที่ตั้งปัจจุบัน ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ยังคงใช้โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนจนสำเร็จการศึกษา
        ในปี พ.ศ.๒๕๔๓ โรงเรียนได้จัดงานเฉลิมฉลองการสถาปนาครบ ๖ ปี มีการจัดสร้างอนุเสวรีย์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) และปรับปรุงพื้นที่บริเวณชั้น ๑ ของอาคาร ๑ เป็นห้องสมุด โดยใช้ชื่อห้องว่า “ห้องสมุดพลเอกวิโรจน์และคุณหญิงลักขณา แสงสนิท”
        ตลอดเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ปกครองและชุมชน ได้ทำหน้าที่อบรมสั่งสอนนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเป็นคนดีและมีความรู้ ตามปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า “ลูกบดินทรเป็นผู้ประพฤติดีและมีความรู้”